Weird Science av Geist [PIX] 4:e Mars – 31:e Mars 2016

geistpix

Geist kommer ursprungligen från Kalmar och har målat graffiti sporadiskt sedan år 2000. Sin inspiration hämtar han från vitt skilda håll, från skräplitteratur, science fiction, kryptozoologi, grundformer, pogs, kirurgi, anatomi, vetenskap till digitalitet och inte minst genom oväntade och spontana färg- och formmöten i vanliga vardagsbetraktelser. Hans konstanta strävan är att hitta en balans mellan hårt och mjukt, rörelse och rigiditet och kombinera det med tilltalande färgsammansättningar.

I Weird Science har Geist sökt att extrahera det han håller väsentligt och kännetecknande för sin egna stil, som t.ex färger, detaljer och koncept, samtidigt som verken i viss mån också flörtar med klassisk graffiti. Utställningens karaktär präglas också av en medveten asymmetri, i både dukarnas format och hängning i analogi med den asymmetri som präglar och påverkar Geist’s kreativitet, med högar av skisser och ideér som aldrig realiseras eller färdigställs.

“Man blir ändå aldrig helt färdig eller helt nöjd så varför sträva efter det? För mig så triumferar skapandeprocessen slutresultatet och verken antar därför snarare formen av för tillfället representativa ”skisser” med det ödmjuka, outtalade, förbehållet om att man kan göra något lite bättre nästa gång.” – Geist [PIX]

Varmt välkommen på vernissage Fredagen den 4:e Mars kl 18.00 – 21.00.

Utställningen pågår t.o.m. den 31:e Mars 2016

HL Gallery
St: Eriksgatan 64
Stockholm

Öppet mån – fre 11:30 – 18:00, lör 11:30 – 16:00.
www.HLgallery.se

English:
Geist is originally from Kalmar, a city in Southern Sweden, and have painted graffiti sporadically since 2000. His inspiration comes from very different directions, but especially from junk literature, science fi ction, crypto-zoology, basic shapes, pogs, surgery, anatomy, science, digitalization, and not offcourse the unexpected and spontaneous meeting of colors and shapes in everyday observations. His constant endeavor is to find a balance between hard and soft, movement and rigidity with pleasing color combinations.

In Weird Science Geist has sought to extract the essential and characteristic of his own style, such as colors, details and concepts, while the works to some extent still flirts with more classical graffiti. The exhibition’s is also characterized by a deliberate asymmetry in both formats and the way the painting are hung in analogy with the asymmetry that characterizes and influences Geist’s creativity, with piles of sketches and ideas that never materialize or completed.

“You are never fully completed or fully satisfied, so why pursue it? For me the creative process triumphs the end result, and therefore my works rather assume the shape of the moment of representative “sketches” and with the humble, unspoken, aim that you can allways do something a little bit better next time.” – Geist [PIX]

A warm welcome to the opening on Friday, March 4th at 18.00- 21:00.

The exhibition continues until March 31 2016Leave a Reply